Kennisdomeinen

11 partners en kennisdomeinen van Aldus bouwinnovatie:

Stichting Living Daylight daylights
Daglicht is volgens Aldus het meest onderschatte duurzaamheids- en gezondheidsaspect in de bouw. Vanuit deze structurele onderbelichting in de huidige architectuur heeft Aldus directeur Atto Harsta in 2004 de Stichting Living Daylights (SLD) opgericht. SLD heeft als doelstelling om de effecten en toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving te promoten. Daglicht is goed voor de gezondheid en noodzakelijk voor ons bioritme. Daglicht is gratis en buiten ruim voorradig. Maximaal gebruik maken van daglicht draagt zo bij aan gezonde en energiezuinige gebouwen. Gebouwen waar daglicht als uitgangspunt is genomen voor zowel de primaire verlichting als ook voor het welbevinden en comfort van de gebruikers zijn Actieve gebouwen (Active Houses).

SLD verspreid specialistische kennis over daglicht en goede toepassingen van daglichtgebruik bij evenementen, in publicaties en tijdens projectbezichtigingen. SLD reikt tweejaarlijks de prestigieuze Daylight Award uit. Aldus ondersteunt haar opdrachtgevers vanuit dezelfde visie en kennis bij project- of productgebonden daglichtaspecten.

Knooppunt Bouwen met GroenKnooppunt Bouwen met Groen
Knooppunt bouwen met Groen is een vervolg op het innovatie- en stimuleringsprogramma Bouwen met Groen en Glas (BGG) dat door Aldus bouwinnovatie is geschreven en door SLD werd uitgevoerd.

De kernactiviteit van het Knooppunt Bouwen met Groen is het maken van verbindingen tussen probleemeigenaren en partners uit het netwerk van kennis- en businesspartners. Dat wordt vanuit een klein team gedaan. De doelstellingen zijn:

 • Aanjagen van de toepassing van integraal en vernieuwend groen.
 • Vertalen van kennis over groen naar de verwaarding van groen door het aanjagen van nieuwe businessmodellen en tools.
 • Verbinden en integreren van de groen-, bouw- en onderwijs-sector.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van (aanstaande) professionals.

De kracht van het Knooppunt (oftewel het kapitaal) is het netwerk, bestaande uit circa zestig partners. De kennispartners (experts uit de rode én groene sector) worden in clusters verbonden aan probleemeigenaren. De bundeling van topdeskundigen aan concrete, vernieuwende  opdrachten leidt tot nieuwe kennis, producten en business. De uitdaging is om de meerwaarde van groen meerdimensionaal (ecologisch, bouwkundig, energie, economisch, sociaal, educatief) te ontwikkelen en te laten renderen. Partners worden verbonden rond Green Cases in de zorg, het onderwijs, de woningbouw en op werklocaties.
De kennis en ervaring die ontstaat uit samenwerking en innovatie wordt gedeeld met bestaande en toekomstige professionals via excursies, Knooppunt Cafés en via onderwijspilots (MBO-HBO), workshops en trainingen als ‘Bouwen met groen en glas’ (BNA Academie) in het rood-groen onderwijs.

Active House NL activehouse2
Active house is een visie op de bouw vanuit de constatering dat we steeds energiezuiniger bouwen maar het leefklimaat en -comfort daarbij ondergeschikt maken. Active house heeft een brede aanpak gericht op ALLE bouwwerken met drie belangrijke speerpunten:
1. Binnenklimaat: het gebouw is zo ontworpen en gebouwd dat het comfort voor de gebruiker optimaal is door extra aandacht voor daglicht, frisse lucht, geluid- en zonwering, temperatuur, etc.
3. Gebouwomgeving: het gebouw heeft een positieve invloed op de gebouwomgeving met gebruik van materiaal en energiebronnen beschikbaar in de nabije omgeving en een beperkte milieuvoetafdruk over de levensduur.
3. Energie: het gebouw is efficiënt in het gebruik van energie en de energievraag wordt volledig opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
Aldus is alle lange tijd pleitbezorger voor het centraal stellen van gebruikers in de ontwerp-, bouw- en gebuiksfase zonder daarbij de impact op het milieu en de omgeving te vergeten. Vanuit deze drive is Aldus founding partner van Active House NL.

Biobased Bouwenbiobased
Biobased materialen zijn materialen afkomstig van nagroeibare grondstoffen. Grondstoffen dus, die opnieuw aangroeien tijdens de functionele levensduur van het materiaal. Er wordt hiervoor geen olie opgepompt, geen mijn uitgegraven; de enige ingrediënten zijn natuur, zon en tijd.

Voor de bouw is de overgang van eindige naar onuitputtelijke grondstoffen een ontwikkeling die naast de komende jaren de aandacht voor energievraagstukken zal gaan overtreffen. De bouwsector is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitputting van grondstoffen, een grote hoeveelheid afval en een significante hoeveelheid materiaalgebonden CO2-uitstoot.

Ook de Nederlandse overheid onderkent de potentie hiervan en heeft zwaar ingezet op de ontwikkeling van de ‘biobased economy’ oa. door ondertekening van de Green Deal Biobased Bouwen met 20 marktpartijen.

Aldus onderscheidt 4 verschillende vormen van biobased materialen:

 1. levende planten als bouwmateriaal
 2. herkenbare biobased materialen, met zelfde functietoepassing
 3. uit de natuur gewonnen materialen, met andere functietoepassing dan in de natuur
 4. bouwstenen uit natuurlijke grondstoffen door raffinage verkregen

Als duurzaamheidsadviseurs en productontwikkelaars streven wij continu naar slim materiaalgebruik, waarbij we de “trias materilalis”” hanteren:
stap 1: Reduceer het gebruik van materialen alsmede door de levensduur van producten te verlengen en productieprocessen efficiënter te maken (minder energieverbruik en restafval)
stap 2: Toepassing van zoveel mogelijk hernieuwbare (biobased) of anders hoogwaardig te recyclen materialen
stap 3: Gebruik schaarse grondstoffen alleen nog maar voor specifieke toepassingen waar nog geen alternatieven voor zijn

Cradle 2 Cradlec2c
In de filosofie van Michael Braungart en William McDonough bestaat er geen afval. Het ‘afval’ moet de basis zijn voor nieuwe producten. Dit uitgangspunt is het begin van een eindeloze keten waarin we producten ontwerpen en produceren waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk weer nieuwe producten opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen.

De toepassing van Cradle 2 Cradle (C2C) in de bouw staat sterk in de belangstelling en is in ontwikkeling. Er zijn een zevental ontwerpcriteria vanuit C2C voorgeschreven:

 1. transformatie van ecologische voetafdruk (van schaden naar baten)
 2. geen toxische elementen gebruiken
 3. sluiten van kringlopen
 4. consumptieproducten worden dienstenproducten
 5. respect voor biodiversiteit en sociologische waarden
 6. zoveel mogelijk gebruik van passieve zonne-energie
 7. bij ontwerpen rekening houden met: prestaties, esthetiek, kosten, ecologische intelligentie, rechtvaardigheid en plezier

Voor het C2C Floriade project in Venlo zijn hieruit een vijftal criteria geconcretiseerd voor de bouw:

 1. Een sterke binding met de leefomgeving
 2. Afval wordt voeding
 3. Zon is inkomen
 4. Lucht, bodem en water blijven gezond.
 5. Ontwerpen gebeurt met oog voor het welzijn van alle generaties.

C2C bouwen levert in ieder geval:

 • goede combinaties van gebouw en omgeving
 • gezond binnenklimaat
 • duurzame energie

Cradle tot Cradle sluit naadloos aan en maakt integraal gebruik van volgende Aldus kennisdomeinen:

 • Biobased materials
 • Bouwen met Groen en Glas
 • Daglicht – Living Daylights
 • Active House
 • LCA’s

Dennis Hauer één van de Aldus innovatie- en duurzaamheidsadviseurs heeft een half jaar samengewerkt met Michael Braungart om deze C2C principes en criteria voor de bouw te concretiseren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en consequenties van C2C voor uw opgave of gebouw.

Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwenifd
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD) is een geïntegreerde benadering van ontwerpen en bouwen, waarbij tijdens het ontwerpen al zeer goed nagedacht wordt over hoe het ontworpen onderdeel daadwerkelijk gemaakt moet worden. Daarbij houdt men rekening met mogelijkheden voor veranderingen aan gebouwen, door ze zoveel mogelijk samen te stellen uit industrieel vervaardigde en te demonteren bouwcomponenten. Flexibele gebouwen of woningen kunnen relatief eenvoudig aangepast worden wanneer eisen veranderen. Zodoende sluiten ze beter aan op de wensen van gebruikers en bewoners, waardoor de levensduur van het gebouw als geheel verlengd wordt; IFD bouwen is dus ook bouwen met duurzaamheid. (SEV 2002)
Aldus heeft veel ervaring in het adviseren bij ontwerp trajecten volgens de IFD principes. Daarnaast hebben we vele bouwproducten en -concepten ontwikkeld vanuit de IFD benadering.

Life Cycle Analysis (LCA)LCA
Levenscyclusanalyse (LCA) (ook wel Wieg tot graf analyse genoemd) is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
De methode is uiterst behulpzaam bij het inzichtelijk maken van de meest belastende processen en componenten van een product, waaruit optimalisatie voor verduurzaming van processen en kansen voor productontwikkeling kunnen worden geconcludeerd.
In het bouwbesluit van 2012 is geregeld dat bij de nieuwbouw van woningen en kantoren de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen moet worden gekwantificeerd (volgens LCA methodiek). Dit betekent dat in de toekomst bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen een berekening van de milieueffecten van het bouwen van een gebouw of bouwwerk moet worden ingediend. Vooralsnog wordt er geen verplichte waarde aan toegekend, maar de verschillende keurmerken (zoals BREEAM en GPR) verwijzen wel naar deze waarde. De keurmerken maken allemaal gebruik van dezelfde gegevens: de nationale milieudatabase. Deze database wordt momenteel gevuld door zowel individuele producenten als door brancheverenigingen. Om toegelaten te worden tot de database moet een LCA-analyse gemaakt worden. Deze analyse moet vervolgens door een extern specialist gecontroleerd worden. Aldus maakt u desgewenst wegwijs in de milieudatabase en voert levenscyclus analyses uit voor haar klanten.

BREEAM-NLbreeam_logo
BREEAM is opgericht in 1990 door Building Research Establishment (BRE) in Engeland. In 2008 is de originele Engelse versie vertaald voor de Nederlandse markt door de Dutch Green Building Council (DGBC). BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken, zoals BREEAM-NL Nieuwbouw (sinds 2009) en BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (sinds 2011). Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling (sinds 2011).
Aldus bouwinnovatie hanteert het BREEAM-NL instrument bij het bepalen van duurzame ambities en het opstellen van een Programma van Eisen, bij het uitwerken van duurzame maatregelen en bij het toetsen van prestaties. Voor het certificeren van een project wordt het uitgewerkte plan voorgelegd aan een gecertificeerd BREAAM assessor.

GPRgprg
GPR is een prestatie instrument dat in 1995 ontwikkeld is door W/E adviseurs in samenwerking met 18 gemeenten waaronder Tilburg, Gouda en Waalwijk. GPR wordt heden ten dage veel gebruikt voornamelijk door overheden en corporaties. GPR Gebouw en GPR Stedenbouw zijn hulpmiddelen voor duurzaam beleid en maken keuzes en prestaties bij planvorming inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Aldus bouwinnovatie gebruikt de GPR methode voor het afstemmen van duurzame ambities en maakt met behulp van deze software inzichtelijk hoe een ontwerp presteert en op welke gebieden er kansen voor verbetering liggen.

Materiamateria2
Nieuwe materialen beiden mogelijkheden voor fascinerende innovaties in de bouw. Materia stimuleert en inspireert architecten en producten om deze materialen toe te passen. Via de wereldwijde database staat een gigantische hoeveelheid karakteristieken en specificaties van diverse materialen ter beschikking. Aldus bouwinnovatie werkt nauw samen met Materia om gebruik van innovatieve (bijv. biobased) materialen in de bouwsector te stimuleren en te bewerkstelligen. Duurzaamheid is een belangrijke aanleiding voor ontwikkeling van nieuwe materialen en producten.

Booostingbooosting2
Booosting, een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten vormt al sinds 1988 een platform voor koplopers in bouwinnovatie.
De organisatie heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. Om een duurzamere bouwwereld te bereiken is innovatie in de sector cruciaal. Aldus’ oprichter Atto Harsta was voorzitter van Booosting in 2009 en 2010 en zit nu in de raad van advies.