Diensten

Aanjagen en VersnellenPrint

Voor Overheden en Ontwikkelaars:
“Aanjagen van transitie richting circulair gebied”

D1: Analyse circulaire kansen:
Vanuit een analyse van grondstofstromen, stakeholders en toekomstplannen in een gebied levert Aldus concrete kansen voor circulaire ontwikkeling ten gunste van huidige en nieuwe stakeholders in het gebied.

D2: Rondetafel sessies
Inspireren, verbinden en aanjagen zijn de kernwaarden van rondetafelsessies die wij organiseren. Vanuit analyse van situationele circulaire kansen of ambities worden interessante partijen geselecteerd en uitgenodigd voor deelname. Partijen worden geïnspireerd met voorbeelden en kansen. Nieuwe verbanden en samenwerkingen worden gesmeed en nieuwe projecten worden gedefinieerd.

D3: Ketenregie:
Zodra kansen en partijen geïdentificeerd en geconcretiseerd zijn is er eigenlijk altijd een ketenregisseur (aanjager) nodig om het transitieproces in gang te houden en begeleiden richting succes.


Voor Opdrachtgevers:
“Realiseren van gezonde, zelfvoorzienende en circulaire gebouwen”

D4: Opstellen gezondheid- en duurzaamheidsambitie
Voor een specifiek project (nieuwbouw of renovatie) stellen wij concrete duurzaamheidsambities op die worden gerelateerd aan lokale of landelijke normen en beschikbare budgetten. Doel is om tot een programma van eisen te komen bestaande uit meetbare prestatie-eisen.

D5: Regie ontwerp- of bouwteam
Voor beste integrale combinatie van maatregelen is een onafhankelijk regisseur nodig die het belang van gezondheid en duurzaamheid behartigd en partijen uitdaagt om de beste afweging te maken en out of the box te denken.

D6: Monitoring prestaties
In alle fases van het ontwerp en bouwproces maar vooral tijdens gebruik is monitoring van de vastgestelde prestaties cruciaal om geld te besparen. Aldus voert momentane en continu monitoring uit op gebied van energieverbruik en aspecten van binnenklimaat.


Voor Producenten/ toeleveranciers:

“New Business Development in de circulaire economie”

D7: SWOT analyse
Benoemen van kansen en bedreigingen voor bedrijven en de vertaling naar concrete ideeën voor nieuwe circulaire producten (of diensten)

D8: Circulaire productontwikkeling
Productontwikkeling is een specialisme waarbij een iteratief proces van divergeren en convergeren tot stapsgewijze optimalisatie van een concept leidt. Specifiek aan circulaire productontwikkeling is de sterke betrokkenheid van overige ketenpartijen in het proces en de verbreding van businessmodellen.

D9: Circulair inkopen
Partijen die vanuit hun (MVO) beleid circulaire ambities nastreven hepen wij met het opstellen en beheren van een procedure voor circulair inkopen. Hierbij is afstemming en verankering in de keten cruciaal.

D10: Innovatiemanagement
Een goed idee is slechts het begin van innovatie. In het omzetten van idee naar business zit de grootste uitdaging met valkuilen. Wie niet waagt die niet wint, en Aldus maakt dit innovatieproces beheersbaar en vergroot de kans op succes.


Voor Gebruikers:
“Vertolken van de gebruiker als sleutel voor gezonde en duurzame gebieden en gebouwen”

D11: Gebruikersevaluatie
Op periodieke of incidentele basis voeren wij evaluaties uit onder gebruikers met behulp van interviews of online vragenlijsten. De resultaten geven subjectieve weergave van prestaties en inzichten in (latente) behoeftes.

D12: Programma van eisen en wensen
Input van gebruikers is cruciaal voor het opstellen van goede programma’s van eisen. Zonder begrip van hun huidige problemen en wensen is de kans op een geslaagde ontwikkeling klein.