Gebruik GPR (en BREEAM) niet als doel, maar als tool!

impressie Voorthuijse_GPR

Duurzaamheidsinstrumenten worden in de praktijk te veel gebruikt om punten te scoren, door het aanvinken van maatregelen waarmee op papier de hoogste score wordt gehaald. De grote verscheidenheid aan onderwerpen (modules) suggereert een integrale aanpak, echter deze is alleen gegarandeerd wanneer alternatieve mogelijkheden worden getoetst op de consequenties voor het samenhangende geheel. Voor een project in Leiden toetsten wij het ontwerp op de gestelde ambities.

Voor een controle van uw ontwerp en een optimalisatie-advies mbv GPR Gebouw, klik hier: Aanbod ontwerptoets GPR Gebouw!

Door de toenemende vraag naar duurzame gebouwen wordt er steeds vaker gezocht naar een methode om de gestelde ambitie te bepalen en toetsen, aangezien het bouwbesluit hier niet toereikend voor is. Veel Gemeenten gebruiken hiervoor het toetsingsinstrument GPR Gebouw, ontwikkeld door de Gemeente Tilburg en W/E adviseurs. GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheid van een gebouw, gebruikmakend van de meest recente methodes en ontwikkelingen. Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules Energie, Materialen, Afval, Water, Gezondheid, en Woonkwaliteit.

GPR Gebouw is een accurate methode: scores worden bepaald op basis van genormeerde rekenregels (energieprestatie), onafhankelijk onderzoek en beschikbare methodieken (LCA studies naar milieueffect van materialen, Politiekeurmerk Veilig Wonen) en inzicht van deskundigen (gezondheid, toekomstwaarde). Door van te voren een ambitie te bepalen en in te voeren kan eenvoudig de behaalde score vergeleken worden en zonodig kunnen verbeterpunten worden aangedragen.

Steeds meer gemeentes stellen een ambitie van een gemiddelde GPR score van 7. Dit is een score die niet zo maar gehaald kan worden, met name op het gebied van energie en milieu (materiaalgebruik) vraagt dit extra aandacht.

Voor PFC2 heeft Aldus de bouwaanvraag voor het woningbouwproject Voorthuijsen Driehoek Leiden (ontwerp rphs architecten) getoetst aan de door de Gemeente Leiden gestelde duurzaamheidsambitie. De Gemeente wil dat het project voldoet aan hun Regionale Duurzaam Bouwen+ (DUBO+) richtlijn. Uitgangspunt van deze richtlijn is het bouwen en beheren van gebouwen in hun omgeving, waarbij de schade aan het milieu in alle stadia, van ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit wordt bereikt door verantwoord om te gaan met energie, grondstoffen, materialen en gezondheid.

Concreet betekent dit voor woningbouwprojecten:

 • Projecten worden getoetst door middel van GPR-Gebouw, de minimale score een 7 is, met minimaal een 7,5 voor energie
 • 25% CO2 reductie bij > 200 woningen
 • Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen (FsC keurmerk)
 • Het voorkomen van uitlogen van bouwmaterialen koper, zink en lood naar hemel/oppervlaktewater
 • Betere geluidsisolatie woningscheidende constructie voor zowel lucht- als contactgeluid met +5dB tot +10dB

In de ontwerpfase zijn verschillende duurzame alternatieve maatregelen onderzocht, mede op stedenbouwkundig niveau, die hebben bijgedragen aan het integrale concept.
Op basis van de bouwaanvraag en het opgestelde GPR profiel heeft Aldus een aantal aanbevelingen gedaan om beter te voldoen aan de gestelde eisen.

Om de energiescore te halen bleken aanvullende maatregelen nodig, zoals toepassing van een hotfill en zonneboilers. Op materiaalniveau diende de milieuscore verder verlaagd te worden door bijvoorbeeld toepassing van duurzaam hout en EPDM (ipv bitumen). Vanuit het integrale concept zijn de extra maatregelen een goede, nuttige en afgewogen aanvulling.

Wat zijn uw ervaringen met het werken met duurzaamheidsinstrumenten?

Een gedachte over “Gebruik GPR (en BREEAM) niet als doel, maar als tool!

 1. De GPR Gebouw is indertijd (1995) door Tilburg ontwikkeld juist als laagdrempelig hulpmiddel om het ontwerpproces te faciliteren. Centraal daarbij staat dat het ontwerpteam integraal aan de gang moet gaan om echte successen te halen: duidelijke vermindering van de milieulast.
  Samen met WE adviseurs is de tool verder vorm gegeven en de laatste 10 jaar vooral doorontwikkeld met inbreng van de ervaringen van heel veel gemeenten en gebruikers uit de markt. Belangrijk is en blijft de gebruiksvriendelijkheid en dat de toepassing heel goedkoop blijft.
  In 2010 heeft Tilburg voor alle grote woonprojecten waarvoor toen een bouwvergunning wer verleend een 100% score gehad met de GPR 3.2 versie. Dat succes heeft zowel te maken met begeleiding van het ontwerpproces vanuit de gemeente zelf, als door groeiend besef van de marktpartijen dat er echt uitgaande van de belangen van de gebruiker ontworpen moet worden: comfort, energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid tegen een redelijke prijs.
  Heb je een vraaggericht produkt dan kan je dat in principe ook slijten. De GPR Gebouw kan dan gebruikt worden als kwaliteitslabel voor de gebruiker.
  Bouwtechnisch is ALLEEN het Bouwbesluit kaderstellend t.a.v. de omgevingsvergunning. De bouwtechnische milieueisen zitten daar nog onvoldoende in verwerkt, maar de laatste versie van het Bouwbesluit geeft wel aan hoe op niet al te lange termijn de wetgeving ook voor gebouwen hogere milieueisen gaat stellen.
  Daarop vooruitlopend is de GPR 4.1 al veel strenger t.a.v. de energie- en materiaaleisen. De gemeente Tilburg heeft nog geen goed beeld of de ontwikkelende marktpartijen dat vanaf het begin van het ontwerpproces nu ook meenemen. Dat heeft ook te maken met de ingestorte bouwmarkt. Echt nieuwe projecten worden amper ontwikkeld.
  Een belangrijk element bij ontwikkeling van grotere eenheden woningen is de leefkwaliteit van de omgeving. Sinds 2011 is er de GPR Stedenbouw (initiatief door Groningen genomen!). Met die tool kan ook de duurzaamheid van gebieden (blokken, wijken, stadsdelen) in beeld worden gebracht. Het blijkt namelijk steeds meer dat juist vanuit een gebiedsbrede benadering de milieukwaliteit van gebouwen op een aanzienlijk hoger plan is te brengen, dan alleen vanuit een gebouwbenadering. Zodoende is de GPR Gebouw ook deel uitmakend van de GPR Stedenbouw.
  Momenteel bekijkt Tilburg of dit instrument breder inzetbaar is dan alleen voor de milieukant (PLANET). Onderzocht wordt of de maatschappelijke kant er ook aan vast gekoppeld kan worden (PEOPLE). Als dat lukt heb je een instrument om integraal de leefkwaliteit van een gebied in beeld te brengen en er op te gaan sturen.
  Partijen (publiek en privaat) die daarin geïnteresseerd zijn kunnen met me contact opnemen,.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s